Na de grote uitbreiding van Leuken met de buurt Vrouwenhof in de afgelopen 12 jaar en het nieuwe winkel- en gezondheidscentrum, zijn er in onze wijk nog steeds plekken waar uitbreiding plaatsvindt. Het grootste project in ontwikkeling is het project Swinnen. Waar eerst een lelijk vleesverwerkend bedrijf stond komen huurappartementen.

Principe verzoek plannen nieuwbouw Tromplaan
Bij de gemeente Weert is een initiatief ingediend voor het herontwikkelen van een bedrijfslocatie naar 57 appartementen, op de hoek van de Tromplaan met de Nieuwendijk. Daarvan zijn er 26 bestemd voor de sociale huur. Omwonenden zijn tijdens een inloopavond geïnformeerd.
Op de plek van het bedrijfsgebouw zouden volgens de plannen twee appartementengebouwen worden gerealiseerd.

Project Swinnen
24 sociale huurappartementen in gebouw hoek Achterstestraat/Beemdenstraat op fundering oude pand. In mei 2022 werden de eerste tekeningen getoond aan omwonenden en wijkraad door Wonen Limburg. Er komt nog een vervolgoverleg over infrastructuur rondom appartementen. De verkoopovereenkomst aan Wonen Limburg is begin december 2022 ondertekend. Het bouwbedrijf heeft medio december bouwhekken geplaatst.
Informatie rondom dit project staat op de website van Wonen Limburg.
Pand hierachter aan Beemdenstraat 36 en woning hoek Middelstestraat is van een projectontwikkelaar, die voornemens is hier 17 koopappartementen te bouwen en het woonhuis op te splitsen in 6 appartementen. Het ontwerpbestemmingsplan is ingediend bij de gemeente Weert door de Thallia Groep. Omwonenden konden de plannen inzien op 13 februari bij de gemeente Weert. Zienswijzen kunnen worden ingediend t/m 22 maart 2023. De raad zal het bestemmingsplan in haar vergadering van 7 juni a.s. bespreken. Contactpersoon over dit project: Marian Arts, gemeente Weert. De projectontwikkelaar is voornemens na de zomervakantie te starten met de bouw.
Per 3 augustus 2022 heeft de gemeente Weert een omgevingsvergunning afgegeven voor de  bouw van 24 sociale huurwoningen. Voor verdere informatie lees verder …

Project Arnoldushof
15 levensbestendige koopwoningen op oude winkelstrip aan de Friezenstraat.
Bouw start in juni 2022; verwachting dat ze eind dit jaar/begin 2023 opgeleverd worden.

Project Leukerplein/Sportstraat
6 koopwoningen aan de Sportstraat zijn opgeleverd. Middels een klankbordgroep van omwonenden en wijkraad zijn belanghebbenden betrokken bij de invulling van het groen. Er zijn drie bijeenkomsten geweest waarin iedereen inbreng had welke invulling de groenstrook moet krijgen. Er is gekozen voor een slingerpad, diverse boomsoorten, drie natuurlijke wadi’s met diverse zaaibloemen. Bij de invulling is rekening gehouden met de ecologische waarden, zodat het aantrekkelijk is voor vogels en insecten. Er wordt druk gewerkt aan de infrastructuur van de Sportstraat, evenals het omliggende groen richting het Leukerpark. De aanplant van de groenstrook wordt naar verwachting in november gerealiseerd. Lees een update op Weertdegekste.

Uitbreiding IKC
Plannen om aan de achterkant extra klaslokalen aan te bouwen wegens tekort aan ruimte voor de huidige ca. 500 leerlingen. Deze aanbouw zal via een glazen gang verbonden worden met het huidige pand waardoor in de toekomst, indien nodig, hieraan een andere bestemming kan worden gegeven.

Uitbreiding Woonwagenpark Weijerbeemd
Inventarisatie in 2020 – de komende jaren is hier plaats voor 10 extra plaatsen. Plannen nog niet bekend.