Na de grote uitbreiding van Leuken met de buurt Vrouwenhof in de afgelopen 12 jaar en het nieuwe winkel- en gezondheidscentrum, zijn er in onze wijk nog steeds plekken waar uitbreiding plaatsvindt. Het grootste project in ontwikkeling is het project Swinnen. Waar eerst een lelijk vleesverwerkend bedrijf stond komen huurappartementen.

Project Swinnen
24 sociale huurappartementen in gebouw hoek Achterstestraat/Beemdenstraat op fundering oude pand. In mei 2022 werden de eerste tekeningen getoond aan omwonenden en wijkraad door Wonen Limburg. Vervolgoverleg over infrastructuur rondom appartementen. Plan is nog dit jaar te starten met het strippen van het gebouw; verwachting oplevering appartementen half 2023.
Pand hierachter aan Beemdenstraat 36 en woning hoek Middelstestraat is van projectontwikkelaar, die voornemens is hier 17 koopappartementen te bouwen en het woonhuis op te splitsen in 3-4 appartementen.
Per 3 augutus 2022 heeft de gemeente Weert een omgevingsvergunning afgegeven voor de  bouw van 24 sociale huurwoningen. Voor verdere informatie lees verder …

Project Arnoldushof
15 levensbestendige koopwoningen op oude winkelstrip aan de Friezenstraat.
Bouw start in juni 2022; verwachting dat ze eind dit jaar/begin 2023 opgeleverd worden.

Project Leukerplein/Sportstraat
6 koopwoningen in aanbouw aan de Sportstraat. Oplevering eind 2022. Middels een klankbordgroep van omwonenden en wijkraad zijn belanghebbenden  betrokken bij de invulling van het groen. Er zijn drie bijeenkomsten geweest waarin iedereen inbreng had welke invulling de groenstrook moet krijgen. Er is gekozen voor een slingerpad, diverse boomsoorten, drie natuurlijke wadi’s met diverse zaaibloemen. Bij de invulling is rekening gehouden met de ecologische waarde waarde, zodat het aantrekkelijk is voor vogels en insecten. De infrastructuur van de Sportstraat wordt eind september/begin oktober aangepakt, evenals het omliggende groen richting het Leukerpark. De aanplant van de groenstrook wordt naar verwachting in november gerealiseerd.

Uitbreiding IKC
Plannen om aan de achterkant extra klaslokalen aan te bouwen wegens tekort aan ruimte voor de huidige ca. 500 leerlingen. Deze aanbouw zal via een glazen gang verbonden worden met het huidige pand waardoor in de toekomst, indien nodig, hieraan een andere bestemming kan worden gegeven.

Uitbreiding Woonwagenpark Weijerbeemd
Inventarisatie in 2020 – de komende jaren is hier plaats voor 10 extra plaatsen. Plannen nog niet bekend.