Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van 24 sociale huurwoningen op locatie Beemdenstraat 38 t/m 84 even Weert (v).

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2022-035670. Het besluit is op 2 augustus 2022 genomen.

Stukken inzien
U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.

Niet eens met het besluit?
Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. U kunt schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000AZ.

In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 3 augustus 2022. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.

Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert