Toestemming voor het kappen van 27 suikeresdoorns (Acer saccharum), Middelstestraat perceel T 4010 Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het kappen van 27 suikeresdoorns (Acer saccharum) op locatie Middelstestraat perceel T 4010 Weert.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00002112. Het besluit is op 21 november 2023 genomen.

Stukken inzien
U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert via gemeente@weert.nl of telefoonnummer 0495-575 000.

Niet eens met het besluit?
Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. U kunt schriftelijk bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000AZ.

In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.

Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert.

Bijgaande foto is van een deel van de Middelstestraat en niet specifiek van perceel T4010.